Flitsmarathon: geflitst met een bedrijfswagen, wat nu?

Flitsmarathon: geflitst met een bedrijfswagen, wat nu?

Wie is aansprakelijk, wie betaalt de rekening en wat met RSZ/de fiscus?

De flitsmarathon van eerder deze week leidde tot 33.188 processen-verbaal voor overdreven snelheid. Hier zitten ongetwijfeld werknemers bij die te snel reden met hun bedrijfswagen. Wat zegt de wet over deze situatie? Moet de werkgever opdraaien voor de boetes als de werknemer in een bedrijfswagen rijdt? Zijn er ook tips om misverstanden te vermijden? Els Vanderheagen, Legal Expert bij Securex, geeft tekst en uitleg.

Wie is aansprakelijk?

"Rijden in een bedrijfswagen betekent niet dat de werkgever de verkeersboete moet betalen. Overmatige snelheid is immers een strafmisdrijf en de werknemer blijft strafrechtelijk aansprakelijk voor zijn daden. Het maakt niet uit of de werknemer met een bedrijfswagen of zijn eigen wagen rijdt, of dat de overtreding al dan niet plaatsvindt tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst." legt Els Vanderheagen, Legal Expert bij Securex, uit.

Op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid zijn andere regels van toepassing.

Wie betaalt de rekening?

In eerste instantie kan de werkgever worden verplicht de boete te betalen, maar alleen als de overtreding plaatsvindt terwijl de werknemer zijn functie uitoefent. Het reglement op de politie van het wegverkeer bepaalt immers dat de werkgever burgerlijkrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de boete.

Daarna kan de werkgever dit bedrag natuurlijk terugvorderen van zijn/haar werknemerOpgelet! Doet hij/zij dat niet, dan wordt er zelfs van uitgegaan dat zijn/haar werknemer een voordeel heeft ontvangen waarop sociale zekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn.

En als de werkgever beslist om de boete voor zijn/haar rekening te nemen?

Wat zegt de RSZ?

Laten we veronderstellen dat de werkgever bereid is de boete van zijn/haar werknemer voor uw rekening te nemen. Dit hem/haar meer zal kosten dan het bedrag van de boete!

De socialezekerheidsreglementering bepaalt dat de verkeersboete die de werkgever in plaats van zijn werknemer betaalt of die hij hem terugbetaalt, niet als loon wordt beschouwd voor zover de boete werd opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Maar er is wel een solidariteitsbijdrage van 33% ten laste van de werkgever op verschuldigd, omdat de wetgever wilde vermijden dat de werkgever zijn/haar werknemer zou aanzetten tot overtredingen (overdreven snelheid) om bepaalde deadlines te halen.

Die bijdrage is echter alleen op bepaalde geldboetes van toepassing, en meer bepaald op:

  • De verkeersboetes voortvloeiend uit een zware verkeersovertreding (overtredingen van de derde en vierde graad) en verkeersboetes van minimaal 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding
  • De verkeersboetes voortvloeiend uit een lichte verkeersovertreding (overtredingen van de eerste en tweede graad) en verkeersboetes van minder dan 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding. Maar in dit geval wordt een bedrag van 150 euro op jaarbasis vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage

Op verkeersboetes voortvloeiend uit de toestand van het rijdend materiaal en de conformiteit van de lading is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd.

Deze regeling geldt uiteraard alleen voor boetes die zijn opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De terugbetaling van boetes die in de privésfeer werden opgelegd worden als gewoon loon beschouwd! Als u de persoonlijke boetes van de werknemer voor uw rekening neemt, betekent dit bijgevolg dat de gewone werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd zijn.

Wat zegt de fiscus?

De ten laste name van de boete door de werkgever vormt op fiscaal vlak een voordeel van alle aard dat aan belastingen onderworpen is.

Wanneer de inbreuk echter begaan werd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en om de dwingende instructies van de werkgever te kunnen opvolgen, dan zal de terugbetaling van de boete door deze laatste beschouwd worden als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Dit is echter meestal niet het geval.

Goed nieuws!

Het aantal geldboetes van werknemers met een bedrijfswagen die bij de werkgever in de bus vallen, vermindert. In het platform Fines Management Services worden immers gegevens ingevoerd waarmee de ordediensten de nummerplaat van de bedrijfswagen aan de bestuurder kunnen koppelen. Het is al meer dan 5 jaar operationeel en bevat een groot deel van de bedrijfswagens.

Hierdoor belanden de boetes rechtstreeks in de brievenbussen van de werknemers. Ze moeten ze dus rechtstreeks betalen, in plaats van de boetes terug te betalen die de werkgever heeft betaald. Het voordeel? De werkgever ontvangt de boetes niet meer rechtstreeks. Anderzijds is hij/ze niet meer op de hoogte van snelheids- of andere overtredingen van zijn/haar werknemers...

Het advies van Securex: misverstanden vermijden dankzij een car policy

Veel werknemers vinden het logisch dat hun werkgever de rekening betaalt als ze een verkeersboete krijgen. Het is belangrijk om misverstanden te voorkomen, door in een car policy duidelijk vastleggen welke regels van toepassing zijn.

Datzelfde advies geldt ook bij andere situaties die zich kunnen voordoen, zoals een ongeval, diefstal, schade aan de wagen…

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ***

Bronnen

  • Artikel 67 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer
  • Artikel 38, § 3decies van de wet van 29 juni 1981 en Administratieve instructies van de RSZ
  • Artikels 31, 2e lid, 2° en 53, 6° van het WIB 92.
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be